Laatua seuratyöhön

Ennakoiva johtaminen on yksi keino tuoda laatua seuratyöhön ja työhyvinvoinnin buustaamiseen. Ennakoivien toimien myötä voidaan edetä kohti tilaa, jossa kaikilla on motivoituneempi ote työhön. Kun seuran kipu- ja kehityskohdat tunnistetaan ja tunnustetaan ajoissa, niihin voidaan myös puuttua ennakoivasti. Kun kaikkien asianosaisten hyvinvoinnista on pidetty huolta ennakoivalla otteella, kaikki pystyvät antamaan parastaan.

Tässä osiossa luodaan mallia siihen mitkä asiat seurassa tulisi muistaa tietyin väliajoin tarkistaa ja ennakoida laadukkaan johtamisen näkökulmasta.

Seuratoiminnan tarkistuslista

Toimivan johtamisen kannalta on tärkeää, että jäsenet ja järjestön kohdejoukot voivat luottaa siihen, ettäjohto todella edustaa jäsenistön tarpeita, intressejä ja tavoitteita.

Toiminnan johtamisen keskeinen sisältö on sen johtamista, että yhdistyksessä muotoillaan tehtäviä ja arvoja toteuttavaa toimintaa.Toiminnalle kerätään myös riittävät voimavarat ja tekeminen on päämäärätietoista ja tuloksellista.Kysymys on toisin sanoen tarkoitusta ja arvoja palvelevien keinojen etsimisestä, suunnittelemisesta, mahdollistamisesta sekä toteuttamisesta.​ ​Seurajohdon ydintoimintaa on päätösten tekeminen.​

Toiminnan johtamisen tavanomaisina välineitä ovat mm. 
 • talous- ja toimintasuunnitelma,​
 • projektitoiminnan suunnittelu ja
 • kehittämisohjelmien muotoilu.​

Toiminnan johtamisen toisena lisäalueena on kehittämisen johtaminen,joka viittaa yhdistyksen toimintojen suunnitelmalliseen muuttamiseen.Se sisältää 

 • toimintamallien ja -tapojen,
 • toiminnan organisoimisen​ ja resurssoimisen sekä
 • innovaatioiden tuottamisen tavat.​
 • Toiminnan tarkistuslistat

  Urheiluseuran johtamisen tarkistuslista
  1. ​Seuralla on selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja ajantasaiset säännöt sekä johtamismalli.
  2. Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma.​
  3. Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla.​
  4. Seuran työntekijöillä on kirjallinen työsopimus ja työtehtävät on kuvattu kirjallisesti, mikäli seuralla on työntekijöitä.​
  5. Seuran kaikkien joukkueiden/ryhmien tilit ovat seuran valvonnassa ja ​tilinpäätöksessä.
  6. Seuran päätöksenteko ja taloushallinto ovat  ​säädösten mukaisesti hoidettu.​
  7.  Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta  ​edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista  ​suosituksista. ​
  8.  Harrastajien mukaan saaminen ja seuratoimijoiden rekrytointi on suunnitelmallista.
  Seuran urheilutoiminnan tarkistuslista
  1. Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.
  2. Lapsille ohjattu harjoittelu on monipuolista. ​
  3. Seura ei estä muiden lajien harrastamista.​
  4. Seura kannustaa harrastajia omaehtoiseen liikkumiseen.​
  5. Seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset ​käyttäytyvät esimerkillisesti.

Seuran toimintakäsikirja

Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä ja helpottaa toimintaan osallistuvia tietämään, miten missäkin asiassa tulee toimia. Toimintakäsikirjaa ja linjauksia laadittaessa mukaan tulee ottaa eri tehtävissä toimivia seuratoimijoita sekä muuten toimintaan osallistuvia henkilöitä esim. lasten vanhemmat. Erityisesti toimintakäsikirja auttaa seuraan tulevia uusia ihmisiä oppimaan seuran toimintatavat.

Käsikirja tulee päivittää säännöllisin väliajoin. Kirjattuja toimintalinjoja on myös helpompi arvioida ja kehittää, kun tiedetään mitä niistä on sovittu. Seuran toimintakäsikirja on hyvä viedä seuran nettisivuille, josta se on kaikkien luettavissa.

Toimintakäsikirja kertoo muun muassa
 • miksi seura on olemassa ja miten seura toimii sekä mitä periaatteita se haluaa toiminnassaan noudattaa.​
 • seuran omat lähtökohdat ja seuran historiaa sekä olemassa olevan seurakulttuurin.​
 • seuran brändistä.

Suomen olympiakomitean sivulta löytyy mallia oman seuran toimintakäsikirjan työstämiseen.

Toimintakäsikirjamalli

 • Seuratoiminnan tulevaisuus

  Seurojen ja seuratoiminnan oleellisimpia muutoksia

  Työelämän vaatimustason nousu on uhka vapaaehtoistoiminnalle. Istuvan elämäntavan yleistyminen lisää liikuntatoiminnan vastuuta ja kysyntää. Väestön varallisuuden kasvu ja toisaalta kasvava taloudellinen eriarvoisuus johtavat erilaisiin odotuksiin ja tarpeisiin seuratoiminnalta. Kasvaneen koulutustason myötä yhä moninaisempaa osaamista riittää seuroihinkin. Kansainvälistyminen ja teknologian kehitys luovat seuratoiminnan kehittämiselle monia mahdollisuuksia. Kuntakentän muutokset ja kuntatalouden haasteet muuttavat kuntien roolia laajenevan seuratoiminnan tukena.

  Ammattimaisuus lisääntynyt – vapaaehtoisuus muuttunut

  Toimintakulttuuri ja toimintaedellytykset muuttuneet sekä naisten rooli toiminnassa vahvistunut

  Moniarvoistumista ja monimuotoistumista – polarisaatio lisääntynyt

  Seurojen olisi hyvä säännöllisesti ja ennakoivasti pohtia omaa tulevaisuuttaan sekä paikkaansa nopeasti muuttavassa yhteiskunnassa.

  Suomen Olympiakomitean sivuilta löytyy seuroille tarkoitettu
  työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen.

  Seuratoiminnan tulevaisuus -työkirja

Laadun takeena Tähtiseura-merkki

Tähtiseura-ohjelma on kaikille seuroille avoin Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaa.

Ohessa lisätietoa Tähtiseura-ohjelmasta

Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-sivusto