Seuratoimijan osaamisen kehittäminen

Seuratoimintaan mukaan tuleva vapaaehtoinen aloittaa yleensä toimimisen ilman tarkempaa tietoa lajista, sen säännöistä tai ylipäänsä ilman tietoa joukkueurheilusta ja sen vaatimuksista. Ilman aikaisempaa seurakokemusta urheiluseuratoiminta on monille vapaaehtoisille täysin uutta. Seuratoimija joutuu opettelemaan monet asiat yrityksen ja erehdyksen kautta sekä hakemaan uusista asioista tietoa itsenäisesti.

Osaavat seuratoimijat luovat toiminnan edellytykset. Urheiluseuroissa on tärkeää huolehtia myös seuratoimijoiden osaamisen kehittämisestä. Tämän artikkelin käsiteltäviksi aiheiksi on valittu hallinnollinen osaaminen, ohjausosaaminen ja ryhmän ohjaustaidot.

Hallinnollinen osaaminen

Hallituksen jäseniltä voidaan odottaa joitakin ominaisuuksia. Sitoutuminen voidaan nostaa korkealle, koska hyvä hallituksen jäsen on sitoutunut seuran ajamiin asioihin ja on lojaali seuralle. Sitoutunut henkilö käyttää aikaansa hallitustyöskentelyyn ja valmistautuu hyvin kokouksiin. Hallituksen jäsenen tulee olla myös riippumaton eli hänen tulee ajaa ensi sijassa koko seuran asiaa. Yleisseurassa ei voida ajaa yksipuolisesti oman lajin, lajijaoston ja joukkueen etua. Riippumaton henkilö pystyy luomaan itsenäisesti käsityksen päätettävistä asioista. Pätevyyttä ja osaamista voidaan pitää tärkeänä ominaisuutena. Esimerkiksi laskentatoimen vahvaa osaamista on syytä olla hallituksessa, mutta sitoutunut henkilö oppii kyllä kirjanpidon ja laskentatoimen tärkeimmät perusasiat. Yhdistyslaki olisi hyvä kaikkien hallituksen jäsenten tuntea ja samoin seuran omat säännöt. Uudet jäsenet voidaan perehdyttää heti valinnan jälkeen ja vanhojenkin jäsenten osaamista voidaan kehittää muun muassa seurakoulutuksella.

Olympiakomitean sivuilta löytyy erilaisia maksuttomia koulutuksia hallinnollisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutuksiin voi tutustua alla olevan linkin kautta. 

Olympiakomitean hallintokoulutukset

Ohjausosaaminen

Valmennustoiminnan pääperiaate on auttaa urheilijaa kehittymään yksilönä oman innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Toisin sanoen valmennuksessa pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti lapsen/nuoren tarpeet ja etu. Tavoitteena on kehittää urheilijoista mahdollisimman taitavia liikkujia, jotka nauttivat harjoittelusta ja esimerkiksi pelaamisesta. Menestyvien urheilijoiden ja liikunnallisen elämäntavan opettamisen lisäksi tavoitteena on kehittää harrastajien itsetuntoa sekä tukea heidän hyvinvointia ja kasvua. Seuran valmentajilla ja ohjaajilla on siten suuri vastuu lapsen/nuoren ohjaamisessa näihin tavoitteisiin. Ohjaamisosaamista olisi hyvä päivittää aina tarpeen mukaan.

Eri liitoilla on omat ohjaaja- ja valmentajakoulutuksensa joissa koulutetaan lajien erityisosaamista. Lisäksi liikunnan aluejärjestöt, joita Suomesta löytyy 15 ympäri Suomea, kouluttavat myös ohjausosaamista.

Olympiakomitean sivuilta löytyy ohjausosaamiseen keskittyviä maksuttomia koulutuksia. Lue lisää alla olevan linkin kautta. 

Olympiakomitean ohjaajakoulutukset

Ryhmänohjaustaidot

Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan seurojen, koulujen, kotien ja eri lajien välisellä hyvällä yhteistyöllä. Urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Mallissa päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Lasten urheiluun ja liikuntaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Jotta yhteistyö toteutuisi seuroissa parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi kiinnittää huomiota valmennuksen osaamisen lisäksi muidenkin ryhmien, kuten joukkueenjohtajien ja vanhempien ohjaukseen ja koulutukseen. Alla esimerkit joukkueenjohtajien ja huoltajien koulutuksista.

Joukkueenjohtajien koulutukset

Joukkueenjohtajalla on seuran ja yksittäisen joukkueen toiminnassa tärkeä tehtävä. Joukkueen toiminnan edellytykset, monipuolisuus ja ilmapiiri riippuvat paljolti joukkueenjohtajan toiminnasta. Siksi on tärkeää, että valittu joukkueenjohtaja on perillä omasta tehtävänkuvastaan.

Seurojen on hyvä järjestää joukkueenjohtajille yhteisiä tapaamisia, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja pyritään kehittämään seuran yhteisiä toimintatapoja. Jokainen aloittava joukkueenjohtaja tulisi perehdyttää myös seuratoimintaan. Lisäksi joukkueenjohtajille tulisi seurassa olla tarjolla käsikirja, josta on löydettävissä oleellisimmat asiat seuran toimintatavoista ja -malleista. Joukkueenjohtajien käsikirjamalleja löytyy eri urheilulajien liittojen materiaalipankeista.

Huoltajien koulutukset

Huoltajat ovat toiminnan tärkeimmät tukijat, joilla on päävastuu toiminnan rahoittamisesta. Huoltajat hyväksyvät omalta osaltaan kokouksissaan joukkueen pelisäännöt seuran antamien raamien mukaan. Vanhemmat valitsevat osan joukkueen toimihenkilöistä, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Huoltajien tulee ymmärtää, että lasten ja nuorten innostus, toiveet ja kyky ovat koko toiminnan todellinen lähtökohta. Huoltajien tehtävänä ei ole osallistua aktiivisesti valmennukselliseen ja kilpailulliseen toimintaan tai sen suunnitteluun. Tästä vastaavat joukkueiden valmentajat ja vetäjät.

Valon eli valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n laatimassa Urheilulliset elämäntavat – vanhempainillan vetäjän oppaasta voit lukea lisää vinkkejä lasten ja nuorten urheilullisten elämäntapojen tukemiseen yhdessä huoltajien kanssa. 

Lasten ja nuorten urheilulliset elämäntavat

  • Lähteet

    Perälä J., Juutinen S., Lilja M., Lindgren G., Reinikainen M. & Steiner M-L. 2008. Yhdistyksen hyvä hallinto. Helsinki: WSOYpro.

     


Jaa sivu eteenpäin