Urheiluseuran tarinan rakentaminen

Hyvinvoivassa urheiluseurassa toimihenkilöt tuntevat ympäristön, jossa he työskentelevät. He osaavat kertoa seuran tarinan, arvot ja tulevaisuuden vision. Urheiluseuran toiminnassa mukana olevat henkilöt tietävät strategiat, joilla seura pyrkii saavuttamaan tavoitteitaan. Urheiluseuran oman tarinan rakentaminen ja yhteisten päämäärien asettaminen selkiyttävät ja helpottavat seurassa toimimista sekä ohjaavat tekemistä samaan suuntaan.

Urheiluseuran tarinan rakentamisen yhteydessä käsitellään seuraavia aiheita:

Perustehtävä – miksi me olemme olemassa?

Arvot – mille arvoille meidän toiminta perustuu?

Tarina – keitä me olemme ja mitä haluamme kertoa?

Visio – mitä me haluamme olla?

Strategia – miten tavoitteet saavutetaan?

Perustehtävä ja arvot

Perustehtävä kertoo urheiluseuran olemassaolon syyn. Mikä on seuran tärkein tehtävä? Perehtykää seuran sääntöihin ja pohtikaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 • MIKSI urheiluseura on olemassa?
 • MITÄ toiminnalla halutaan saavuttaa?

Tiivistäkää yllä olevien kysymyksien vastaukset yhdeksi selkeäksi lauseeksi. Lauseen tulee kuvastaa urheiluseuran nykyhetkeä, ei tulevaisuutta. Lopputuloksena syntyvä lause kertoo urheiluseuran perustehtävän.

Esimerkki perustehtävästä: Seuran perustehtävä on järjestää liikunnallista tekemistä  paikallisille.

Perustehtävän selkiyttämisen jälkeen on hyvä määritellä seuran arvot. Arvot ohjaavat kaikkea urheiluseuran toimintaa. Arvot muistuttavat meitä joka päivä siitä, miten tulisi toimia eli niiden voidaan ajatella olevan eräänlaisia toimintasääntöjä. Arvojen pohjalta voidaan rakentaa esimerkiksi seuran pelisäännöt. 

Apuna arvokeskustelussa voi käyttää muun muassa seuraavia kysymyksiä:    
 • Mille arvoille haluatte seuran toiminnan perustuvan?
 • Mitä haluatte kuulla teistä puhuttaessa?
 • Mitä arvot merkitsevät teille käytännössä?
 • Miten arvot näkyvät seuran arjessa?

Tarina ja visio

Tarina kokoaa kaikki seuran jäsenet yhteen. 

Urheiluseuroissa on mukana eri taustoilla, mielenkiinnon kohteilla ja persoonilla varustettuja henkilöitä. Yhteentörmäyksiä ei aina voida välttää, mutta kertomalla yhteistä tarinaa ja tavoittelemalla samoja asioita niiden syntymistä voidaan ennaltaehkäistä. Saman tarinan kertominen lähtökohdista riippumatta tekee urheiluseurasta erilaisia ihmisiä yhdistävän tekijän. Ylpeys ainutlaatuisesta seuratarinasta ja yhdessä rakennettu seuratyön pohja auttavat ymmärtämään erilaisia toimintatapoja.

Visio kertoo urheiluseuran tavoitetilan, johon toiminnalla pyritään. 

Visio on pitkän aikavälin tavoite, joka antaa merkityksen toiminnalle. Visio antaa suunnan urheiluseuran strategialle ja vuosittaisille toimintasuunnitelmille. Vision tulee olla motivoiva, selkeä ja realistinen. Yhteinen visio  helpottaa seuran työntekijöiden arkea, kun he tietävät mitä pitkällä aikavälillä tavoitellaan. He pystyvät vision pohjalta perustelemaan valittuja toimintatapoja sekä ohjaamaan myös muita seuratoimijoita kulkemaan samaan suuntaan. Ytimekkään vision lisäksi urheiluseura voi halutessaan hyödyntää tarinankerrontaa ja kirjoittaa tarkemman kuvauksen visiosta.

Yhteinen visio helpottaa muun muassa

A. tavoitteenasettelua, 

B. suunnitelmien tekemistä ja

C. toimintatapojen valitsemista.

Esimerkki visiosta: Vuonna 2027 urheiluseura X:llä on kaikissa ikäluokissa juniorijoukkue.

Strategia

Strategia sisältää keinot kohti visiota. 

Strategia työskentely kannattaa toteuttaa huolellisesti, jotta yhdessä päätetyt tavoitteet saavutetaan aikataulussa. Strategia sisältää keinot, joiden avulla organisaatio kulkee askel kerrallaan kohti visiota. Strategiaa tehtäessä on tärkeää miettiä välitavoitteet, joiden toteutumisen avulla pystytään seuraamaan suunnitelman etenemistä.

 1. Muodostakaa visio tavoitevuodelle 3-5 vuoden päähän.
  – Realistinen, mutta innostava.
  – Miltä seura näyttää ulospäin tavoitevuonna?
 2. Määritelkää strategian painopistealueet ja päätavoitteet sekä valitkaa keinot niiden toteuttamiseen.
  – Mitä osa-aluetta kehitetään –> miten kehitetään?
  – Isot linjaukset.
 3. Rakentakaa kehityspolku.
  – Päätavoitteiden pilkkominen.
  – Täydentäkää vuosittainen toimintasuunnitelma ja vuosikello.

Huolellisesti laadittu strategia poistaa ”tuuliajolla” seilaamisen ja parempien aikojen odottelun. Tavoitteet tehdään toteutettavaksi.


Jaa sivu eteenpäin