Seurahengen luominen

Seurojen tavoitteena on tarjota harrastukselle tasa-arvoinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Seurahengen luominen tarkoittaa tämän tavoitteen konkretisoimista seuran arvopohjan mukaiseksi. Pelisääntöjen, ohjeistuksien ja opastamisen myötä luodaan seuran näköinen seurahenki. Seurahengen kohottamiseksi voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia kuten seurailtoja ja -päiviä. Seuran sisäiset yhteiset projektit kuten tähtiseuraprojekti toimivat myös seuran yhtenäisyyden luojina.

Seura nähdään positiivisessa valossa

Hyvä työnantajakuva lisää sekä halua hakeutua kyseiseen yritykseen töihin, että jo siellä aloittaneiden​ halua sitoutua yritykseen. Hyvä tai huono maine leviää helposti sosiaalisen median avulla ja työnantajakuvaan kannattaa ehdottomasti panostaa kaikin keinoin.​​

Kaikilla on arvostettu olo

Palkka, edut, toimijoiden huomioonottaminen ja tunnustusten antaminen (kuten yhteiset palkitsemistilaisuudet) ovat kaikki osa sitä, että seuratoimijoilla on arvostettu olo työssään. On erittäin tärkeää, että seuratoimijat kokevat itsensä aidosti arvostetuiksi ja tärkeiksi sekä heitä kuunnellaan ja annetaan tunnustusta.​​

Aito tunne merkityksestä

Seuratoimijoilla täytyy olla syy tehdä työtään, jotta he voivat tuntea olevansa osa organisaatiota. ​​Työn merkityksellisyys lisää työntekijöiden yhteyttä organisaatioon ja takaa sen, että työntekijät tekevät parhaansa sen takia, että he haluavat tehdä niin​ eikä sen vuoksi, että heitä on käsketty tekemään niin.​​

Tiimikokemus/yhteenkuuluvuus

Yhteydentunne omaan tiimiin on tärkeä osa työpaikkakokemusta. Tiimin jäsenet kannustavat toisiaan​ parempiin tuloksiin ja hyvässä tiimissä on tunne, että sen jäsenet pyrkivät yhdessä yhteiseen suuntaan.​​

Usko monimuotoisuuteen, kaikkien osallistamiseen ja mukaan ottamiseen

On tärkeää, että työpaikalla on mahdollisimman laaja osaajajoukko erilaisista taustoista. Monimuotoisuus on voimavara. ​​

Tasa-arvo ja tasavertainen kohtelu

Epätasa-arvoinen kohtelu näkyy työntekijöille. Se herättää epäluottamusta ja vaikuttaa työilmapiiriin erittäin negatiivisesti.​​

Maine – omat ihmiset suosittelevat seuran toimintaa

Suosittelu on erittäin hyvä tapa saada parhaat osaajat seuran palkkalistoille ja vapaaehtoiseksi. ​​Vaikka työntekijä puhuisi työpaikastaan hyvää, ei voida olla varmoja tekeekö hän sen aidosti siitä syystä, että hän viihtyy työssään vai siitä, että hän kokee,​ että hänen täytyy puhua hyvää. Jos työntekijä haluaa suositella omaa työpaikkaansa ystävilleen ja tuttavilleen, hän luultavasti aidosti​ viihtyy siellä ja haluaa jakaa tietoa hyvästä työpaikasta muille.​​

Mahdollisuus ja resurssit edetä uralla sekä oppia uutta

Uuden oppiminen motivoi ihmisiä ja hyvällä työpaikalla annetaan siihen mahdollisuus sekä tarvittavat resurssit. Työntekijöiden jatkuva oppiminen hyödyntää sekä työntekijää itseään, että seuraa, sillä samalla työntekijä tuo uutta osaamista myös seuralle.​​

Seurajohtavat valmentavat ja mentoroivat

Johtajien tärkein tehtävä on​ mahdollistaa se, että työntekijät voivat tehdä työnsä hyvin. ​​Keskusteleva johtamiskulttuuri parantaa työpaikkakokemusta merkittävästi.​​

Hyvinvointiin panostaminen

Hyvinvoiva työntekijä tekee työnsä paremmin kuin pahoinvoiva. On työnantajan etu, että työntekijät​ ovat terveitä ja hyvinvoivia. Työpaikkojen kannattaa panostaa sekä henkiseen, että fyysiseen hyvinvointiin vaikuttaviin palveluihin.​

LINKKIVINKKI: : Miten tuetaan seuran jäsenten innostumista ja sitoutumista?


Jaa sivu eteenpäin