Seuran veto- ja pitovoima

Vapaaehtoispohjalta toimivat urheiluseurat voivat toimia tehokkaasti ja saada laadukasta jälkeä aikaan, mutta tason ja tehokkuuden vaihtelu on niille myös hyvin tyypillistä.

Vapaaehtoisen vastuu perustuu pitkälti moraaliin, henkiseen sitoutumiseen ja luottamukseen. Ammattimaisissa organisaatioissa valta on säännelty rakentein. Vapaaehtoisissa organisaatioissa toiminta perustuu usein aktiivisten toimijoiden yhteistyöhön ja heidän luomaansa verkostoon.

Vapaaehtoisesti seurassa toimivat ihmiset ovat asiasta innostuneita puurtajia, joilla ei yleensä ole aikaa paneutua kaikkiin toiminnan kehittämiseen tarvittaviin tehtäviin. 

 • Vetovoimaisen seuratyön tekijöitä

  Tehtävänmuotoilu
  • Kuinka haastavia seuran tehtävät ovat
  • Kuinka itsenäisesti voit tehtäviä suorittaa
  • Onko tehtävässä mahdollisuudet kehittää omia kykyjä?
  Vuorovaikutus seurassa
  • Saadaanko tietoa seuran toiminnasta ja yhteisistä tavoitteista
  • Saako työstä palautetta?
  Kannustimet ja korvaukset sekä tunnustukset
  • Saako työstä sanallista tunnustusta tai symbolista palkintoa
  • Millaisia etuja ja korvauksia on mahdollista saada?
  Osallisuus ja osallistuminen
  • Onko seurassa kaikkia kunnioittava kohtelu
  • Onko mahdollisuus omien kykyjen mukaiseen toimintaan?
  Yksilön tukeminen
  • Rohkaistaanko kouluttautumiseen
  • Onko yhteys johtoon avoin
  • Saako tarvittaessa apua?
  Sosiaalisuus
  • Saako apua muilta vapaaehtoisilta
  • Onko ilmapiiri sosiaalisten kontaktien luontiin avoin?

Tunnista seurasi pitovoimatekijät

Palkatun työntekijän pitovoimatekijänä seurassa on useimmiten saatu palkka ja seuratyön imu. Vapaaehtoista seuraan ei sidokaan palkan tuoma velvoite vaan pitovoimatekijät ovat moninaisemmat. Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen on vaikeaa ja sen lisäksi olisi tärkeää tunnistaa ne pitovoimatekijät, jotka pitävät nykyiset vapaaehtoiset mukana toiminnassa. Tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoiset ovat mukana niin kauan kuin heidän tekeminen kohtaa omiin motiivien tai tarpeiden kanssa. Jos vapaaehtoiset kokevat, että heidän tavoitteet ja arvot kohtaavat seuran kanssa tai jos he ovat verkostoituneet tai luoneet sosiaalisia suhteita vapaaehtoistyön kautta, on todennäköistä, että heidän kohdalla vapaaehtoistyö jatkuu.

5H AJATTELU – veto- ja pitovoiman tueksi

1. Houkuttele

Millainen on työnantajamielikuvanne nyt? Mitä mieltä jäsenet ovat teistä seurana ? Entä henkilöstö? ​

Minkälaista viestiä työntekijäsi/seuran jäsenet kertovat sanallisesti tai sanattomasti seurastanne työpaikkana?​

2. Hanki

Millä tavalla sovitte työn standardeista nyt?​

Miten valvot, että yhdessä sovituista standardeista pidetään kiinni? ​

Mistä tiedät, että ”koeajan” jälkeen on syytä jatkaa yhteistä taivalta?​

3. Hio

Miten pidät huolta, että parhaat ihmisesi jatkavat kasvuaan sekä ammatillisesti, että ihmisinä? ​

Miten rohkaiset heitä oppimaan uutta? Miten mahdollistat osaamisen kehittämisen ja vastuunottoon?​

4. Hoida

Tiedätkö, miten työntekijöillä / valmentajilla/ huoltajilla  menee?​

Kuka kaipaisi korvaa tai olkapäätä? ​

Miten pidät huolta, että kun alkaa sattua, väsyttää, kyllästyttää tai turhauttaa, ihminen kokee, että hänestä välitetään?​

5. Hyvästele

Millä tunnelmalla hyvästelet teiltä lähtevät ihmiset nyt? Minkälaista sanomaa viimeiset teiltä lähteneet ihmiset teistä kertovat?​

Miten voisit edesauttaa sitä, että heistä tulisi seuran lähettiläitä eikä ​selkään puukottajia?


Jaa sivu eteenpäin